Kids Centraal zet de Aandacht functionaris Huiselijk Geweld/ kindermishandeling in, in verschillende dossiers.

Het is onze wettelijke plicht om bij vermoeden van huiselijk geweld/ kindermishandeling
melding te doen. Meldingen doen wij natuurlijk niet zomaar. Om een melding te doen, is het
nodig om de meldcode 1 te volgen. Melden doen wij natuurlijk niet zomaar en niet zonder
medeweten van de ouder(s). Als een medewerker van Kids Centraal signalen hoort/ziet of
opvangt wat gerelateerd is aan een vorm van huiselijk geweld/kindermishandeling, dan zal
dit bespreekbaar gemaakt worden. Als de zorgen aanhouden, zal Kids Centraal in overleg
treden met Veilig Thuis (VT) plaatsvinden voor nader overleg (hierbij betrekken wij de
verwijzer – Gemeente/Wijkteam/Jeugdteam). Om signalen op gedegen wijze ter sprake te
brengen, is het van essentieel belang dat de rol van de Aandacht functionaris Huiselijk
Geweld/ kindermishandeling goed wordt vormgegeven/ ingebed. Het is aan de
medewerkers (in dienst of ingezette ZZP-ers) zaak om scherp en kritisch te zijn op het
signaleren van huiselijk Geweld/ Kindermishandeling en deze ook te rapporteren en in te
brengen in werkoverleggen met de Aandacht Functionaris. Samen met de Aandacht
functionaris (AF) wordt nauwkeurig afgestemd welke stappen er nodig zijn om veiligheid
binnen een systeem te waarborgen. Alles volgens de 5 stappen in de meldcode 2 .